(0 24) 364-01-00

PRZETARGI

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu dwustopniowym z dnia 15.07.2019 roku na wykonanie jedenastu pawilonów handlowych wyposażonych w instalację elektryczną wraz z podbudową.


OGŁOSZENIE

o przetargu dwustopniowym z dnia 15.07.2019 - na wykonanie 11-stu pawilonów handlowych wyposażonych w instalację elektryczną wraz z podbudową.
 

Zamawiający :

„RYNEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,

adres : 09-400 Płock ul. 1 Maja 7a

Adres strony internetowej  www.rynex.com.pl

Osoba do kontaktu Kordian Wiśniewski Tel. nr 734 130 411;

e-mail: kordian.wisniewski@rynex.com.pl

 

ogłasza :

przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie przez oferenta 11-stu pawilonów handlowych wyposażonych w instalację elektryczną wraz z podbudową według specyfikacji stanowiącej załącznik do istotnych warunków zamówienia.

Termin wykonania: 10.10.2019r.

Warunki udziału w postępowaniu - dostępne na stronie internetowej zamawiającego.

Procedura.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu dwustopniowego złożonego z:

 1. postępowania ofertowego
 2. bezpośrednich negocjacji

Do postępowania zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przetarg nie podlega zapisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na adres Zamawiającego: 09-402 Płock ul. 1 Maja 7a pok. 203 do dnia 24.07.2019r. do godz. 12.00.

W pierwszym, pisemnym etapie przetargu, każdy z oferentów składa ofertę przetargową, która powinna być zamknięta w dwóch kopertach:

 • zewnętrznej, na której powinien znajdować się adres organizatora przetargu: „Rynex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 09-402 Płock, ul. 1-go Maja 7A” oraz informacja: „Oferta przetargowa – przetarg pisemny nieograniczony dotyczący wykonania i montażu pawilonów handlowych; NIE OTWIERAĆ DO GODZINY 12.00 DNIA 24.07.2019 ROKU”
  oraz
 • wewnętrznej, z oznaczeniem na kopercie imienia i nazwiska lub firmy oferenta i jego siedziby. Do złożenia oferty powinna być użyta koperta umożliwiająca zapoznanie się z jej zawartością wyłącznie po jej otworzeniu. 

  Miejsce i termin otwarcia ofert.
  Płock ul. 1 Maja 7a pok. 207  w dniu 24.07.2019 r. (po zakończeniu składania ofert).

  Termin związania ofertą.
  30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

  Kryteria wyboru ofert.
  Cena brutto – 100 %.

  Uwagi

  Zamawiający  zastrzega sobie prawo do:
 • przedłużenia terminu do składania ofert,
 • podziału przedmiotu zamówienia lub jego ograniczenia,
 • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu jest dostępny w siedzibie Rynex sp. z o.o. przy ul. 1-go Maja 7A w Płocku pokój nr 207 oraz na stronie internetowej http://www.rynex.com.pl/pl/przetargi-

Znajomość regulaminu przetargu jest niezbędna dla właściwego przygotowania i złożenia oferty.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:
 

- Ogłoszenie o przetargu z dnia 15.07.2019 r.
- ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
-
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowo-techniczna
-
Załącznik nr 2 - Wzór umowy - Pawilony Cmentarz Komunalny
-
Załącznik nr 3 - FORMULARZ OFERTY
-
załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo
- załączniki nr 5/6/7/8/9 - Oświadczenia

 


Szanowni Państwo,

Zgodnie z punktem X. Istotnych Warunków Zamówienia, unieważnia się postępowanie przetargowe z dnia 11.06.2019 r na wykonanie 11-stu pawilonów handlowych wyposażonych w instalację elektryczną wraz z podbudową według specyfikacji.

Przetarg zostanie rozpisany ponownie.

 


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu dwustopniowym z dnia 11.06.2019 roku na wykonanie jedenastu pawilonów handlowych wyposażonych w instalację elektryczną wraz z podbudową.


OGŁOSZENIE

o przetargu dwustopniowym z dnia 11.06.2019 - na wykonanie 11-stu pawilonów handlowych wyposażonych w instalację elektryczną wraz z podbudową.
 

Zamawiający :

„RYNEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,
Adres : 09-400 Płock ul. 1 Maja 7a
Adres strony internetowej  www.rynex.com.pl
Osoba do kontaktu Kordian Wiśniewski Tel. nr 734 130 411;
e-mail: kordian.wisniewski@rynex.com.pl

ogłasza :

przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie przez oferenta 11-stu pawilonów handlowych wyposażonych w instalację elektryczną wraz z podbudową według specyfikacji stanowiącej załącznik do istotnych warunków zamówienia.

Termin wykonania: 20.10.2019r.

Warunki udziału w postępowaniu - dostępne na stronie internetowej zamawiającego.

Procedura.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu dwustopniowego złożonego z:

 1. postępowania ofertowego
 2. bezpośrednich negocjacji

Do postępowania zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przetarg nie podlega zapisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać na adres Zamawiającego: 09-402 Płock ul. 1 Maja 7a pok. 203 do dnia 24.06.2019r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.
Płock ul. 1 Maja 7a pok. 207  w dniu 24.06.2019 r. (po zakończeniu składania ofert).

Termin związania ofertą.
30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Kryteria wyboru ofert.
Cena brutto – 100 %.

Uwagi

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do:

 • przedłużenia terminu do składania ofert,
 • podziału przedmiotu zamówienia lub jego ograniczenia,
 • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu jest dostępny w siedzibie Rynex sp. z o.o. przy ul. 1-go Maja 7A w Płocku pokój nr 207 oraz na stronie internetowej http://www.rynex.com.pl/pl/przetargi-

Znajomość regulaminu przetargu jest niezbędna dla właściwego przygotowania i złożenia oferty.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

- Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.06.2019 r.
- ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
-
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowo-techniczna
-
Załącznik nr 2 - Wzór umowy - Pawilony Cmentarz Komunalny
-
Załącznik nr 3 - FORMULARZ OFERTY
-
załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo
- załączniki nr 5/6/7/8/9 - Oświadczenia

 

 


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu z dnia 17.05.2019 roku dotyczącego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bielskiej 65 w Płocku.

Rynex sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu dwustopniowym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Płocku przy ul. Bielskiej 65, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 73/2 i 73/3 o łącznej powierzchni 8.762,0 metrów kwadratowych (osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), stanowiących własność Rynex sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. 1-go Maja 7A.

Regulamin przetargu jest dostępny w siedzibie Rynex sp. z o.o. przy ul. 1-go Maja 7A w Płocku pokój nr 208 oraz na stronie internetowej http://www.rynex.com.pl/pl/przetargi-

Znajomość regulaminu przetargu jest niezbędna dla właściwego przygotowania i złożenia oferty.

Oferta nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie rozpatrywana.

Rynex sp. z o.o. zastrzega sobie uprawnienie do przerwania i zamknięcia  przetargu w dowolnym momencie postępowania bez podania przyczyny, bez wyboru najlepszej oferty lub uprawnienie do niezawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który został zwycięzcą postępowania przetargowego.

Rynex sp. z o.o. zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia, bezpośrednio po przetargu lub w terminie nie dłuższym niż dziewięćdziesiąt dni roboczych jego wyników.

Ogłoszenie o przetargu oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane, nie później jednak niż na dwa dni przed terminem końcowym składania ofert, o którym mowa w pkt. 11 Regulaminu przetargu.

Dokumenty do pobrania:
- Ogłoszenie o przetargu z dnia 17.05.2019 r
- Regulamin przetargu dwustopniowego nieograniczonego
- Formularz oferty
- Oświadczenie