(0 24) 364-01-00

PRZETARGI

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu z dnia 17.05.2019 roku dotyczącego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bielskiej 65 w Płocku.

Rynex sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu dwustopniowym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Płocku przy ul. Bielskiej 65, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 73/2 i 73/3 o łącznej powierzchni 8.762,0 metrów kwadratowych (osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), stanowiących własność Rynex sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. 1-go Maja 7A.

Regulamin przetargu jest dostępny w siedzibie Rynex sp. z o.o. przy ul. 1-go Maja 7A w Płocku pokój nr 208 oraz na stronie internetowej http://www.rynex.com.pl/pl/przetargi-

Znajomość regulaminu przetargu jest niezbędna dla właściwego przygotowania i złożenia oferty.

Oferta nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie rozpatrywana.

Rynex sp. z o.o. zastrzega sobie uprawnienie do przerwania i zamknięcia  przetargu w dowolnym momencie postępowania bez podania przyczyny, bez wyboru najlepszej oferty lub uprawnienie do niezawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który został zwycięzcą postępowania przetargowego.

Rynex sp. z o.o. zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia, bezpośrednio po przetargu lub w terminie nie dłuższym niż dziewięćdziesiąt dni roboczych jego wyników.

Ogłoszenie o przetargu oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane, nie później jednak niż na dwa dni przed terminem końcowym składania ofert, o którym mowa w pkt. 11 Regulaminu przetargu.

Dokumenty do pobrania:
- Ogłoszenie o przetargu z dnia 17.05.2019 r
- Regulamin przetargu dwustopniowego nieograniczonego
- Formularz oferty
- Oświadczenie