(0 24) 364-01-00

Regulamin

REGULAMIN TARGOWISKA RYNEX

§ 1

Targowisko Rynex przy ul. Rembielińskiego 6B czynne jest:

• od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 18.00,

•​ soboty: 9.00 - 14.00 

• niedziele: 8.00 -14.00,

2. W skład Targowiska wchodzą:

• hale targowe – budynki, w którym znajdują się pawilony handlowe,

• pawilony handlowe – lokale przeznaczone do handlu.

• stanowiska handlowe – (stragany, namioty, ławy, stoły itp.).

Odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie Targowiska jest Kierownik zarządzający Targowiskami bądź Jego Zastępca - pracujący w biurze - znajdującym się w hali targowej A, przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 11.30 -12.30.

Regulamin Targowiska, stawki opłaty targowej umieszcza się na tablicach ogłoszeń, znajdujących się przed wejściem do pokoju Kierownika Targowiska i w hali nr 2 zaś regulamin będzie dostarczony Kupcom.

§ 2

Na Targowisku jest prowadzona działalność handlowo – usługowa oraz gastronomiczna:

• z pojazdów (samochody, przyczepy itp.),

• w formie obnośnej (z ręki, z ziemi, wiaderka, kosza, wózka itp.),

• w halach targowych,

• w pawilonach oraz ze stanowisk handlowych.

§ 3

Działalność na Targowiskach mogą prowadzić:

osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, uprawnione do prowadzenia tej działalności zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, rolnicy i działkowcy, rękodzielnicy ludowi i artystyczni, zbieracze runa i owoców leśnych, osoby sprzedające swoje używane przedmioty, cudzoziemcy posiadający zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski.

§ 4

Na Targowisku nie mogą być sprzedawane:

• napoje alkoholowe,

• nafta, benzyna, spirytus skażony (denaturat), trucizny i inne materiały niebezpieczne oraz łatwopalne,

• broń, amunicja, materiały oraz artykuły pirotechniczne i wybuchowe, z zastrzeżeniem ust. 3,

• grzyby, mięso surowe, drób patroszony, zwierzęta żywe itp.

Handel środkami spożywczymi może odbywać się po spełnieniu przez handlujących warunków określonych w odrębnych przepisach,

Handel artykułami pirotechnicznymi jest dozwolony wyłącznie w czasie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

Inne towary, które nie zostały wymienione powyżej, a sprzedaż ich jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5

Osoby prowadzące działalność handlową lub gastronomiczną na terenie Targowiska zobowiązane są do:

• przestrzegania regulaminu Targowiska,

• wykonywania poleceń Kierownika Targowisk (osoby przez niego upoważnionej),

• przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności, a w szczególności przepisów    sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych, dotyczących praw konsumenta,

• zajmowania miejsc sprzedaży wskazanych przez Kierownika bądź Jego Zastępcę oraz porządkowego
  ​ lub inkasenta.

• wykonywania poleceń porządkowych w/w osób w § 5 pkt d.

• używania sprawnych urządzeń pomiarowych z ważną legalizacją; urządzenia pomiarowe winny być tak używane, aby     kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia, mierzenia i liczenia,

• umieszczania na towarach cen w sposób widoczny dla kupującego,

• zachowania porządku i czystości na swoim stanowisku, zarówno w trakcie handlu jak i po jego zakończeniu;

Kupiec zobowiązuje się do bieżącego, codziennego usuwania z zajmowanego stanowiska oraz z terenu Targowiska wszelkich śmieci, odpadów lub innych nieczystości powstałych na skutek korzystania przez Kupca z zajmowanego stanowiska lub powstałych w związku z działalnością prowadzoną przez Kupca na zajmowanym stanowisku. Usuwanie przez Kupca śmieci, odpadów lub innych nieczystości dokonywane będzie przez Kupca na jego koszt i ryzyko, nie później niż 30 minut przed zamknięciem Targowiska. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Kupca obowiązku wskazanego w niniejszym ustępie, może skutkować rozwiązaniem przez Rynex zawartej z Kupcem umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez możliwości żądania jakiegokolwiek odszkodowania przez Kupca.

Z tytułu pozostawienia przez Kupca pojazdu w obrębie któregokolwiek ze stanowisk położonych na terenie Targowiska, Kupiec zobowiązany jest uiścić na rzecz Rynex opłatę w wysokości 40,0 złotych za każdą dobę, w której pojazd znajdował się na danym stanowisku, choćby pojazd nie zajmował stanowiska, bądź jego części, przez całą dobę. Przepis powyższy ma zastosowanie także w przypadku, gdy pojazd nie stanowi własności Kupca. Zastosowanie przepisu paragrafu 5 ust. 1 lit. j) zd. 1 nie uchybia możliwości rozwiązania przez Rynex zawartej z Kupcem umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i może być z nim stosowane kumulatywnie.

Każda umowa rezerwacyjna zawarta z którymkolwiek z Kupców prowadzących swoją działalność gospodarczą pod tzw. „wiatą” na terenie Płockiego Centrum Handlowego umożliwia Kupcowi prowadzenie działalności gospodarczej we wszystkie dni powszednie, za wyjątkiem niedziel lub świąt. W którąkolwiek z niedziel lub świąt Rynex może udostępnić zajmowane w dni powszednie przez Kupca stanowisko jakiejkolwiek innej osobie. Z uwagi na powyższe każdy Kupiec prowadzący działalność gospodarczą pod tzw. „wiatą” zobowiązany jest do opróżnienia zajmowanego przez siebie stanowiska z wszelkich rzeczy do niego wniesionych przed nadejściem którejkolwiek z niedziel lub świąt. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższego obowiązku przez Kupca może skutkować rozwiązaniem przez Rynex zawartej z Kupcem umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia. Rynex nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży którejkolwiek z rzeczy wniesionych przez Kupca i pozostawionych w obrębie stanowiska, o którym mowa powyżej, w przypadku udostępnienia przez Rynex tego stanowiska innej osobie w którąkolwiek z niedziel lub w którymkolwiek dniu świątecznym.

poddania się kontroli przez organy do tego upoważnione.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny posiadać pełną dokumentację dotyczącą zakresu prowadzonego handlu.

§ 6

Na Targowisku zabrania się:

• odstępowania miejsc sprzedaży innym osobom bez zgody spółki Rynex,

• pozostawiania samochodów i przyczep,

• stawiania towarów na drogach przeciwpożarowych,

• prowadzenia gier hazardowych oraz automatów do gier

• sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych, pod rygorem nałożenia kary grzywny do wysokości 5000zł.

§ 7

Inkasent zobowiązany jest do:

• wskazania miejsca sprzedaży osobom prowadzącym działalność,

• nadzoru w zakresie utrzymania porządku i czystości na Targowisku,

• czuwania nad przestrzeganiem postanowień regulaminu Targowiska.

§ 8

Od osób prowadzących działalność handlową i gastronomiczną pobierana jest dzienna opłata targowa. Dowodem uiszczenia opłaty jest bilet opłaty targowej wystawiony przez inkasenta. Stawki opłaty targowej ustalane są Uchwałą Rady Miasta Płocka.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży na targowisku jest posiadanie, ważnego biletu dziennej opłaty targowej.

Kontrole w zakresie prawidłowości w pobieraniu opłaty targowej przeprowadzają upoważnieni przez Zarząd pracownicy Spółki RYNEX, Kierownik Targowiska i Straż Miejska oraz upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy Urzędu Miasta Płocka. Na żądanie kontrolującego, sprzedający ma obowiązek okazać ważny bilet.

Brak ważnego biletu uważa się w szczególności za bilet ze skasowaną inną datą, niż dzień sprzedaży, bilet z mniejszym od obowiązującego nominałem, bez skasowanej daty lub innym niż określony w Uchwale Rady Miasta Płocka. Niemożność okazania biletu opłaty targowej skutkuje koniecznością jej natychmiastowego uiszczenia.

§ 9

Pierwszeństwo przy zajmowaniu stanowiska handlowego przysługuje kupcom, którzy wykupili rezerwację, – która wygasa o godzinie 8.00.

Opłata rezerwacyjna jest pobierana zgodnie z zawartymi umowami oraz aktualnym wykazem stanowisk handlowych przez kasjera Spółki.

O terminach poboru opłat rezerwacyjnych Kierownik targowiska zobowiązany jest poinformować kupców, poprzez informację umieszczoną na terenie targowiska ( na tablicach ogłoszeń itp.)

Opłata rezerwacyjna nie zwalnia kupców z obowiązku uiszczania dziennej opłaty targowej.

§ 10

Najemcom z hal targowych oraz pawilonów wolnostojących naliczane są miesięczne opłaty czynszowe zgodnie z zawartymi umowami najmu.

W miejscach wyżej wymienionych jest całkowity zakaz palenia tytoniu.

§ 11

Nieprzestrzeganie przepisów:

• sanitarnych,

• weterynaryjnych,

• przeciwpożarowych,

• dotyczących praw konsumenta,

• prawa o działalności gospodarczej,

będzie podstawą do złożenia wniosku o ukaranie w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia i jest zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 5000zł. Osoby naruszające postanowienia regulaminu będą usunięte z Targowiska przez Straż Miejską.

§ 12

Skargi na pracę Zastępcy Kierownika, Inkasenta, Porządkowego, Dozorcę, Omiatacza, Pracownika Administracyjno-Gospodarczego należy składać u Kierownika Targowiska, zaś skargi na Kierownika u Prezesa Zarządu Spółki „RYNEX”, należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółki RYNEX w Płocku przy ulicy 1 -go Maja 7A

§ 13

Kierownik Targowiska zobowiązany jest przechowywać i udostępniać na żądanie książkę skarg i wniosków.

§ 14

Targowisko winno posiadać tablicę informacyjną określającą:

• nazwę targowiska i jego adres,

• dni i godziny handlu,

• określenie administratora, jego adres i telefon.

§ 15

Miejsca przeznaczone do sprzedaży towarów pod wiatą są oznaczone białymi liniami, których nie należy przekraczać.

§ 16

Rynex nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pawilonach handlowych i w halach targowych towary.

§ 17

Obowiązkiem kupców jest przestrzeganie zasad ładu i porządku oraz kultury osobistej. W przypadku złamania wyżej wymienionego obowiązku Zarząd Rynex ma prawo rozwiązania stosownych umów.

§ 18

Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń, usytuowanych na PCH i jest ogólnie dostępny.

§ 19

W pawilonach wolnostojących i halach targowych jest całkowity zakaz palenia tytoniu.