Sprzedaż może być dokonywana tylko w miejscach wyznaczonych do tego przez Uchwałę nr 244/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 ws. Opłaty targowej na terenie miasta. Handel w miejscu do tego niewyznaczonym może wiązać się z interwencją Straży Miejskiej lub nałożeniem opłaty targowej w wysokości 150 zł za sprzedaż poza miejscami wyznaczonymi.